Video De ware betekenis Pasen

Video De ware betekenis Pasen

Pasen ||video Meaning Easter || #WordPrompt

Voor velen gaat Pasen over tijd doorbrengen met familie en vrienden en

het delen van heerlijk eten.

In deze periode waar GSM en andere technologie onze maatschappij heeft overgenomen

Weten weinigen nog wat christendom in werkelijkheid nog is

En de Ware betekenis van Pasen zijn velen vergeten, daarom:

 1. De video hier beneden
 2. Meer uitleg ontvangen van een lid van De Evangelische Gemeenschap in Tienen.
 3. Daaronder de uitleg zoals op Wikipedia weergegeven

Hier de uitleg gegeven door Bea

Met Pasen gedenken we dat het gebroken lichaam van Jezus een einde maakte aan onze gebrokenheid.
Maar voordat we de opstanding eren, is het belangrijk om terug te kijken naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot Jezus’ ultieme offer.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de uren voor Jezus’ dood was het Laatste Avondmaal.
De timing van het Laatste Avondmaal was speciaal omdat het tijdens Pesach plaatsvond.
Dat lijkt misschien een klein detail, maar Jezus gebruikte het om Zijn dood – en opstanding – te verbinden met de uittocht van de Israëlieten uit Egypte.

Waarom Pesach belangrijk is

Het Pascha was een cruciale gebeurtenis die het Joodse volk honderden jaren vóór het Laatste Avondmaal vierde.
Na tientallen jaren van onderdrukking in Egypte, zou God Zijn volk uit hun slavernij verlossen en hen naar het land brengen dat Hij hun had beloofd.
Maar eerst moest Hij een leider aanstellen om de Israëlieten te mobiliseren – Mozes.
Mozes, ingegeven door God, vroeg de farao om hun vrijheid , maar elke keer was het antwoord nee.
Als reactie stuurde God een reeks plagen om de Egyptenaren te kwellen.
Maar het hart van de farao bleef verhard.

Eindelijk een ontsnapping.

Als laatste redmiddel stuurde God een laatste plaag: een engel des doods om de eerstgeboren zoon van elke familie in Egypte te doden .
Vanwege het wrede, onderdrukkende kwaad van de farao – en de onwil om zich van zijn zonden te bekeren – voorzag God in gerechtigheid.
Maar God zorgde voor iets wat de farao nooit deed: een uitweg.
Vóór de laatste plaag kregen de Israëlieten de opdracht om de deuren van hun huizen te beschilderen met het bloed van een offerlam. Op die manier zouden, wanneer de engel des doods kwam, hun huizen worden gepasseerd en hun eerstgeboren zonen worden gered.
Het lijkt misschien een vreemd symbool, maar door de dood van het lam brengt God het kwaad voor het gerecht.
Na de laatste plaag – en de dood van zijn eerstgeboren zoon – gaf de farao de Israëlieten eindelijk vrijheid .
Toen ze zich in het beloofde land vestigden, herdachten ze elk jaar het Pascha met een feest — bestaande uit brood, wijn en een offerlam.

Het onberispelijke lam

Duizend jaar later verzamelden Jezus en zijn discipelen zich rond een eettafel om op dezelfde manier feest te vieren.
Jezus nam brood, en toen hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen, zeggende: “Neem en eet; dit is mijn lichaam.”
Toen nam hij een beker, en toen hij gedankt had, gaf hij die aan hen en zei: “Drink eruit, jullie allemaal. Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.”
MATTHES 26:26-28
Met deze woorden verbond Jezus het Pascha met Gods plan om de wereld te verlossen.
Het laatste element van de Paschamaaltijd is een lam. Maar voor zover we weten, was er geen lam op
tafel bij het Laatste Avondmaal.
Dat was geen ongeluk. Het was een symbolische verklaring.
Door het lam redde God de Israëlieten uit de slavernij van de farao.
Door Jezus redt God de wereld van slavernij aan zonde en dood.

Een oproep tot actie

Minder dan 24 uur na het Laatste Avondmaal blies Jezus Zijn laatste adem uit aan het kruis.
Zijn offer was om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Hij stond toe dat Hij door Zijn Vader in de steek werd gelaten , zodat we nooit van God gescheiden hoefden te worden.
Jezus wil niet alleen dat we begrijpen wat Hij voor ons deed, Hij wil dat we eraan deelnemen door een relatie met Hem aan te gaan.
Door dit te doen, krijgen we een deel van het grootste verhaal ooit verteld.
Laten we, terwijl we Goede Vrijdag naderen, niet vergeten dat we deel gaan uitmaken van Gods plan – duizenden jaren in de maak – om ons allemaal te verlossen .

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede WeekChristenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging.

Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd.

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren.[1] De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag[2] duurt veertig dagen. Katholieken mogen gedurende de vijftig dagen durende periode hun jaarlijkse paasplicht vervullen.

Bron: https://www.vrijzijn.nl/

Hier beneden de beschrijving uit Wikipedia

Inhoud

Oorsprong

Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld.[3][4]

In ouder (godsdienst)historisch onderzoek en in pseudowetenschappelijke lectuur wordt vaak een pre-christelijke oorsprong van diverse gebruiken rond Pasen verondersteld. De gangbare wetenschappelijke theorie is dat men over de voorchristelijke periode in Noordwest-Europa nauwelijks iets weet, omdat er nauwelijks iets van is overgeleverd.[4] Mogelijk heeft de viering van Pasen in de loop van de tijd elementen van oude lentefeesten (zie feesten en rituelen tijdens de lente) in zich opgenomen, maar dat blijft speculatief.

Het eten van paaseieren is van middeleeuwse oorsprong. Een ander gebruik zijn de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. De palmpasenstok is een Nederlands fenomeen dat na de reformatie bij katholieken ingang vond.

De paashaas is volgens hedendaagse inzichten helemaal niet zo oud: hij is voor zover bekend pas in 1682 voor het eerst in Duitsland beschreven, in Georg Franck von Franckenau‘s boek De ovis paschalibus (‘Over paaseieren’).[5] De paashaas heeft van oorsprong een pedagogisch karakter.[6] Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie. Amsterdam, 2008 Via een vertaald Duits boek is de paashaas voor het eerst in ieder geval in 1825 in Nederland bekend.

Veel paasgebruiken komen niet voor in de oorspronkelijke Bijbelteksten. Het is niet zeker waar ze precies vandaan komen. Een oorsprong in de voorchristelijke traditie kan verondersteld worden. Het is namelijk bekend dat de Romeinen bijvoorbeeld bij het kerstfeest bewust midwintertradities opgenomen hebben om de Germanen te kunnen winnen voor het christendom.[7] Het kleuren van eieren is ook terug te vinden in Iran met het voorjaarsfeest Nowruz en op de Balkan met Ederlezi (6 mei, Sint-Jorisdag). Vreugdevuren vergelijkbaar met paasvuren vinden tevens plaats op de Balkan (Ederlezi), bij de Alevieten in Turkije (Hidirellez, 6 mei en de vooravond 5 mei) en in Iran rond dezelfde tijd in het jaar. Hier is mogelijk sprake van een oudere Euraziatische traditie.

Etymologie

Het woord Pasen is de meervoudsvorm van pasch of paesch, meervoud omdat het over meerdere dagen wordt gevierd. Het is ontleend aan christelijk Latijn pascha, een ontlening aan het Grieks Páscha (Πάσχα), dat weer ontleend is aan Aramees Paskha (פסחא), verwant met Hebreeuws Pesach (פֶּסַח), het feest van de uittocht uit Egypte.[8]

Easter (Engels) of Ostern (Duits) is afgeleid van de godin Ostara, volgens de Angelsaksische monnik Beda, luidt de vierde maand van het jaar in het Oudengels Ēostrae. Hij schrijft dat deze maand vernoemd was naar de godin Ēostrae, die in vroegere tijd in Engeland aanbeden zou zijn. Dit is tevens de enige oude vermelding van deze godin.

In het christendom

In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving.

Bijbelse geschiedenis

 Zie arrestatie van Jezusverloochening van Petrusproces tegen Jezusdood en herrijzenis van Jezus en grote opdracht voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Hieronder volgt een synthese van de gebeurtenissen volgens Matteüs 28:1-10, Marcus 16:1-13, Lucas 24:1-53 en Johannes 20:1-23.[bron?]

Op Witte Donderdag was Jezus op de Olijfberg en werd hij verraden door Judas Iskariot. Hierop werd hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester. De Joodse leiders wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niets te zien waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich ‘koning der Joden’ noemde en dat dit al een veroordeling zou rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, veronderstellend dat het volk niet een misdadiger zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor vrijlating van de misdadiger Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij waste daarbij zijn handen ‘in onschuld’. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf. Door Jozef van Arimathea werd Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.[bron?]

Heel vroeg op de zondagmorgen gingen er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vonden hem daar echter niet, engelen vertelden hen dat Jezus was opgestaan. “Waarom zoekt u de levende onder de doden?” Kort daarop verscheen hij aan Maria Magdalena. Daarop gingen de vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloofden. Toch gingen ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verscheen Jezus aan twee volgelingen die onderweg waren naar Emmaüs (de zogeheten Emmaüsgangers). Nadat hij zich aan hen geopenbaard had (bij het breken van het brood) haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen waren, verscheen Jezus in hun midden. Hij beloofde hierbij de Heilige Geest te zenden en gaf ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”[bron?]

Betekenis

Met de christelijke viering wordt, evenals met de joodse viering, de uittocht uit Egypte (de exodus) herdacht, zij het metaforisch vanuit het werk van God in en door de persoon Jezus als Christus, door christenen beschouwd als de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser. Hij wordt in het Nieuwe Testament het paaslam genoemd, dat zichzelf vrijwillig liet offeren voor de verzoening van God met de mensen. Dit duidt op de symbolische betekenis van het offerlam, dat volgens de Mozaïsche voorschriften (Oude TestamentPentateuch) en de tradities van de joodse godsdienst geofferd moest worden ter vergeving van zonden. Met de voorstelling van Jezus als het eeuwige paaslam werd in geestelijke zin een ‘nieuw verbond’ tussen God en mens aangeboden, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld. Wie in Hem gelooft, hoeft volgens de christelijke traditie niet meer ‘onder de wet’ te leven, maar valt ‘onder de genade’. Deze begrippen en de verhoudingen tussen het een en ander zijn in onder meer de brieven van de apostel Paulus nader uitgewerkt.

Met het paasfeest wordt ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus op aarde.

Ontstaansgeschiedenis

Pesach

De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach (in de christelijke liturgie Pascha) is nauw verbonden met de uittocht uit Egypte, de Exodus. De viering en herdenking hiervan werd volgens het Bijbelboek Exodus de avond voor de uittocht ingesteld en is de eeuwen door in verschillende vormen bewaard gebleven. Inherent is het herdenken van de grote daden van God aan het volk Israël. Hierin ligt het idee van ‘bevrijding’ besloten. Dit geldt ook voor het christelijke paasfeest, zij het vanuit een andere invalshoek. In Nederland herinneren tijdens Pasen de matzes (ongerezen broden) nog aan het joodse Pesachfeest. Volgens de Thora moesten de joden vlak voor hun vertrek in opdracht van God snel brood bakken zonder daar zuurdesem aan toe te voegen (Exodus 12:8). Deze matzes worden vóór Pasen verkocht door supermarkten en tijdens Pasen gegeten door zowel joden, christenen als niet-christenen.[4]

Pasen rond het begin van de christelijke jaartelling

In de tijd van Jezus was het Pesach, naast het pinksterfeest en het Loofhuttenfeest een van de drie belangrijke pelgrimsfeesten. Het was nauw verbonden met het Massotfeest; beide werden in feite als één feest gevierd. Van heinde en ver kwamen de mensen naar de tempel in Jeruzalem. De betekenis was nog altijd: herdenking van de bevrijding uit Egypte en hoop op de komende verlossing door de beloofde Messias.

Het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn volgelingen, de discipelen, was volgens de Evangeliën een Pesachviering. Men trof de voorgeschreven voorbereidingen de avond ervoor, de viering vond ‘s avonds plaats in Jeruzalem, er werd wijn gedronken, brood gegeten en een loflied gezongen, het Halleel. De vereiste kruiden en het woord ‘ongezuurd’ (brood) worden niet genoemd, maar dat kan komen doordat de evangelieschrijvers niet per se volledig pretendeerden te zijn, bepaalde onderdelen natuurlijk aanwezig zijn dus niet genoemd hoeven worden, en men zich bij de verslagen kennelijk concentreerde op wat men voor de eerste christenen van die tijd van belang vond.

Eerste christenen

Ook de eerste christenen, van wie de meesten Joden waren,[bron?] bleven aan de joodse feesten deelnemen,[bron?] ook aan het Pesach.[bron?] Gaandeweg werd het voor de christenen een tijd van vooral vasten ter herdenking van Jezus’ lijden en een nachtwake.[bron?] Later is een scheiding tussen de feesten gekomen, alleen al door het instellen van verschillende datums voor Pesach en Pasen (zie onder). De quartodecimanen hielden vast aan de oude manier van vaststellen van het paasfeest en werden daarom door de paus geëxcommuniceerd.[bron?] Daarnaast was er nog een stroming (de montanisten genoemd) die vond dat het christelijke paasfeest gevierd moest worden op de eerste zondag na 5 april, en een stroming die meende dat het christelijke Pasen moest vallen op de eerste zondag na het joodse paasfeest. Omdat het feest daardoor ook vóór het begin van de lente kon vallen, werden de aanhangers van deze laatste stroming de proto-paschieten genoemd. Aan een vaste paasdatum dacht amper iemand.[bron?]

Na 313, het jaar van de erkenning van het christendom door de Romeinse overheid met de afkondiging van het Edict van Milaan de zogeheten ‘kerkvrede’, kreeg het paasfeest een ander aanzien. Het werd nu voor pelgrims mogelijk om de gebeurtenissen van Pasen te vieren op de plek waar ze volgens het verhaal hadden plaatsgevonden, in en rond Jeruzalem. Een vroege (laat-vierde-eeuwse)getuige hiervan is het verslag van de pelgrim Egeria. Dit werkte een ‘historisering’ van de Paasliturgie in de hand. In Jeruzalem werd deze verdeeld in losse gebeurtenissen die op losse dagen en verschillende plaatsen gebeurd zouden zijn. Het liturgische Triduum Sacrum werd ingevoerd:

 1. Witte Donderdag (instelling van de Eucharistie en het priesterschap, begin van het lijden van Jezus);
 2. Goede Vrijdag (lijden en sterven);
 3. Stille Zaterdag of paaszaterdag (grafrust);
 4. paaszondag (opstanding).

Op het 4e Concilie van Lateranen (1215 – 1216) te Rome werd bepaald dat christenen op zijn minst eenmaal per jaar en dan vooral op Pasen de eredienst moesten bijwonen en moesten biechten. Dit impliceert dat, in tegenstelling tot wat veel mensen over de middeleeuwen denken, voor dit concilie het niet gebruikelijk was dat iedere christen regelmatig naar de kerk ging.

Na de middeleeuwen

Van de middeleeuwen tot halverwege de 20e eeuw werd de paaszondag min of meer apart gezien van de overige paasdagen. Het Tweede Vaticaans Concilie herstelde de liturgische eenheid van het triduüm. Ook hersteld is de paaswake, die in de nacht van zaterdag op zondag gehouden wordt. Deze was in de reformatorische traditie vrijwel onbekend, maar wordt de laatste decennia her en der gevierd, ook in evangelische– en pinksterkringen.

De Rooms-Katholieke Kerk kent de traditie van de Kruisweg, een uitbeelding van de lijdensgang van Jezus. Tijdens de paasdagen worden, met name in de rooms-katholieke streken, passiespelen uitgevoerd. Het bijwonen van uitvoeringen van passiemuziek van met name Bach is bij gelovigen, en overigens ook bij niet-gelovigen, een populaire vorm van paasviering.

In de muziek

De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities. In de Barokperiode viel vooral het werk van Johann Sebastian Bach op met de Johannes-PassionMatthäus-Passion en zijn cantates. Voor de eerste paasdag bedacht Bach de cantate nr. 4 Christ lag in Todesbanden. Voor de tweede paasdag schreef hij vervolgens de cantate nr. 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

Data

 Zie ook Paasdatum, Hemelvaartsdatum en Pinksterdatum.

jaardag201124 april20128 april201331 maart201420 april20155 april201627 maart201716 april20181 april201921 april202012 apriljaardag20214 april202217 april20239 april202431 maart202520 april20265 april202728 maart202816 april20291 april203021 apriljaardag203113 april203228 maart203317 april20349 april203525 maart203613 april20375 april203825 april203910 april20401 april

Het Concilie van Nicea bepaalde in 325 dat Pasen moet worden gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. In 1582 voerde paus Gregorius XIII een kalenderhervorming door, die door de Oosters-Orthodoxe Kerk niet werd gevolgd. De orthodoxe kerken, zoals de Russisch-orthodoxe kerk (maar niet de Grieks-orthodoxe kerk), bleven de juliaanse kalender volgen in plaats van de gregoriaanse kalender, waardoor het begin van de lente, en dus ook de paasdatum, op verschillende dagen valt. Om de zoveel jaar valt de paasdatum van de westerse kerken samen met die van de orthodoxe kerken.

In de westerse kerken wordt, volgens de regel van het kerkelijke/ecclesiastische Pasen, 21 maart gehanteerd als start van de lente. Ook als de volle maan op 21 maart valt, wordt Pasen op de zondag na de eerste volle maan in de lente gevierd. Daardoor kan het christelijke paasfeest in de westelijke kerken in een periode van 35 dagen vallen, van 22 maart tot en met 25 april.[9][10]

Pasen in de Lage Landen

In de Lage Landen is Pasen voor de meeste mensen een seculier feest geworden dat bestaat uit een aantal vrije dagen en uit tradities zoals gemeenschappelijk eten, het bezoeken van kerk en familie en het eieren schilderen en zoeken. In de 19e eeuw was er een ‘eierdans’ – de laatst bekende vermelding hiervan is van een West-Friese speelman die vertelde dat hij deze dans nog in de jaren 30 van de vorige eeuw heeft gezien in Volendam.[11] Een populair paasvermaak is/was ‘eiertikken’. Tot eind 18e eeuw werd dit spel (ook) door volwassenen beoefend. Niet-kerkelijke paasliederen zijn o.a. Paesch eyeren (rond 17e eeuw) en Daar nu het feest van Pasen is (20e eeuw; Denekamp, Ootmarsum).[12]

Traditioneel werden omstreeks Pasen vaak films op televisie uitgezonden die het lijden van Christus verbeelden. Oudere films zijn Ben-HurThe Robe en Jesus Christ Superstar. Een recente film is The Passion of the Christ. De laatste jaren is dit uitzonderlijk geworden.

België

Net als in Nederland vinden in België nauwelijks commerciële activiteiten plaats op Pasen. Ook op paasmaandag is dit het geval, het is een van de wettelijke feestdagen. Voor scholieren en studenten is er rond Pasen de paasvakantie, die twee weken duurt.

Nederland

Met name in het oosten van Nederland zijn paasvuren populair. In Ootmarsum wordt elk jaar een speciale optocht gehouden, het vlöggeln, die uniek is in Nederland.

Sinds 2011 wordt jaarlijks op Witte Donderdag The Passion gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad.

Op de zondag dat Pasen wordt gevierd vinden er in Nederland minder commerciële activiteiten plaats. Pretparken en dergelijke zijn wel open en populair. Alleen essentiële diensten zoals politie, ziekenhuizen of brandweer zijn actief. Het openbaar vervoer functioneert normaal als ware het een gewone zondagsdienst, met slechts enkele aanpassingen. De maandag na paaszondag (tweede paasdag) was traditioneel in Nederland ook een dag voor de viering van Pasen zonder commerciële activiteiten. Tegen het einde van de 20ste eeuw liet men dit steeds meer los. Grote bedrijven, zoals woonboulevards, zijn open, en ook andere winkels zoals supermarkten. Voor personeel in dienst van een overheid is dit nog steeds een vrije dag.

Ook het CarnavalAswoensdag, de Vastentijd en Palmpasen zijn vanouds voorbereidingen voor de paasviering. Naast het christelijke aspect van Pasen wordt het paasfeest ook steeds meer een kinderfeest. Dat is niet alleen terug te zien in de paashaas en het schilderen en zoeken van eieren, maar ook in het zingen van paasliedjes. Rond Pasen worden niet meer alleen christelijke paasliederen gezongen, maar ook vrolijke kinderliedjes met als thema Pasen.

Paastoespraak

Op eerste paasdag houdt de paus in Rome traditiegetrouw bij de Sint-Pietersbasiliek een toespraak, geeft zijn zegen, Urbi et orbi en wenst iedereen een zalig paasfeest.

Spelling

Volgens het Groene Boekje krijgt Pasen een hoofdletter, maar alle samengestelde en afgeleide vormen niet: paasfeestpaasavondpaasei, etc. Dat geldt ook voor eerste paasdagtweede paasdagpaaszondag en paasmaandag. Het Witte Boekje gebruikt ook voor de afzonderlijke feestdagen hoofdletters: Eerste PaasdagTweede PaasdagPaaszondagPaasmaandag.

Externe links

Op andere Wikimedia-projecten

Bronnen, noten en/of referentiesB. Lauvrijs, Een jaar vol feesten: oorsprong, geschiedenis en gebruiken van de belangrijkste jaarfeesten, 2004, ISBN 9058140091 Pinksteren is volgens een bepaalde definitie de vijftigste en laatste dag van Pasen, waarbij paaszondag als de eerste dag van Pasen geldt. Hemelvaartsdag is de veertigste dag van Pasen, waarbij paaszondag de eerste dag is Standaard Encyclopedie. Het Spectrum N.V., Antwerpen, 1973.↑ Omhoog naar:a b c R.A. Koman, ‘100%Pasen: geloof, bijgeloof en volksgebruiken in Nederland’. Profiel: Bedum, 2012. Franck von Franckenau, GeorgDisputatione ordinaria disquirens de ovis paschalibus / von Oster-Eyern (1682), p. 6. Geraadpleegd op 18 juli 2013. E. Doelman, J. Helsloot (red.): De kleine Olympus Jacob Slavenburg, Valsheid in Geschrifte. Walburg Pers (1 april 2020), pp. 192. ISBN 9789462494763. M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam Dit jaar één paasdatum, kerknieuws.nl, 1 apr. 2004 Towards a Common Date for Easter, Wereldraad van Kerken, 5-10 maart 1997 J. ter Gouw (1871) De volksvermaeken M. Kruijswijk (2004) Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen, hoofdstuk 5, p. 92-104
Goede Week · Pasen
Palmzondag · Schorselwoensdag · Witte Donderdag · Goede Vrijdag · Stille Zaterdag · Paaswake · Pasen
Pasen · Hemelvaart · Pinksteren
Bijbelverhalen:Optreden van Jezus · Intocht in Jeruzalem · Tempelreiniging · Zalving van Jezus · Laatste Avondmaal · Arrestatie van Jezus · Verloochening van Petrus · Proces tegen Jezus · Kruisweg · Dood en herrijzenis van Jezus · Grote opdrachtChristelijke paascyclus:Paas- en Pinksterdatum · Paascyclus · Voorvasten · Septuagesima · Sexagesima · Quinquagesima · Vastenavond · Vastenperiode · Aswoensdag · Invocabit · Reminiscere · Oculi · Laetare (halfvasten) · Judica (Passiezondag) · Goede Week (ook: Semana Santa) · Palmzondag / Palmpasen · Schorselwoensdag · Witte Donderdag · Paastriduüm · Goede Vrijdag · Stille- / Paaszaterdag · Paaswake · Pasen (met paasjubel) · Paasmaandag / tweede paasdag · Paasoctaaf · Beloken Pasen · Jubilate · Kruisdagen · Hemelvaart · Pinksteren · Quatertemperdagen · Feest van de Heilige Drie-eenheid · Sacramentsdag · Hoogfeest van het Heilig HartOverige:Beltane · dauwtrappen · notenschieten · Ostara · paasei · paashaas · paaskaars · paasklokken · paaslam · paasvuur · palmezelprocessie · palmpasenstok · vlöggeln

Koppelingen bewerken

Hier beneden gerelateerde berichten “WordPrompt”

Bezoek ook de homepagina

Met talrijke bijzondere informatie die niemand mag missen

7 reacties op “Video De ware betekenis Pasen”


 1. Ja, Pasen is geen familie feest, maar een herdenking wat Jezus voor ons heeft gedaan.
  Vandaag vrijdag de kruising, zondag dan is’t feest, want dan is Jezus opgestaan, Hij leeft tot in eeuwigheid en iedereen die gelooft en Hem aanneemt in zijn leven.

  Waarom is Goede Vrijdag “goed”?

  …zei Hij: ‘Mijn taak is vervuld!’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

  Johannes 19:30

  De discipelen keken toe terwijl Jezus uitriep: “Het is volbracht.” Maar wat eindigde was niet Jezus’ leven, het was alles wat ons scheidde van Gods liefde.

  “God met ons” werd “God voor ons” toen Hij zijn leven opgaf om ons te redden.

  Jezus leed zodat onze lijdende wereld God persoonlijk zou leren kennen … dat is wat Goede Vrijdag “goed” maakt.

  Groetjes en Gods zegen Bea

Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

Translate into 110 Languages CLICK ➡️ HERE»✅and press the flag of Your country
%d bloggers liken dit: